page contents
中國管氏文化傳媒網【中国管氏网
新闻详情

外姓族歌大欣赏

 二维码 888
发表时间:2016-08-23 09:11

外姓族歌大欣赏

一首族歌代表一族的精神文化,一首族歌一族的根源。

焦氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ5ODc0ODQ0MA==/v.swf

许氏族歌 我们都是许家人

http://player.ku6.com/refer/9Ee6zn-SkhPgKXtdIlJS2g../v.swf

中华雷氏族歌新版

http://player.youku.com/player.php/sid/XOTM3MjA3MjE2/v.swf

施氏族歌

http://www.tudou.com/v/uLFcqdPBYVU/&rpid=47627217&resourceId=47627217_04_05_99/v.swf

古氏族歌主旋律

http://player.56.com/v_MTMwNzY5ODIy.swf

方氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XNDMwMjExMjQw/v.swf

湖北建始龙氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XNTAzOTYwNzA0/v.swf

萧氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XMzEyNTk1NzA4/v.swf

黄氏族歌(国语版)

http://player.cuctv.com/video_player_2_d3SWhT3SQ.swf

许氏族歌

http://player.ku6.com/refer/8gkutlOwJyIDHjE-7s8Q7w../v.swf

高氏族歌

http://player.ku6.com/refer/bDMOHOJijE_NMVzAA9_HpQ../v.swf

壁山龙氏族歌

http://player.ku6.com/refer/_kgRcssPaPdGyKX6lUScIg../v.swf

王氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ2NTkyNDI4MA==/v.swf

文氏族歌〈正气浩然〉

http://player.ku6.com/refer/iRwPIedn9wAf3eJhc9QKyw../v.swf

朱氏族歌,

http://www.tudou.com/v/LqQAWxQ1tmI/&rpid=47627217&resourceId=47627217_04_05_99/v.swf

李氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ3OTc0NjY4/v.swf

邱氏之歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XOTA3MjcwNjg=/v.swf

千氏之歌

http://player.ku6.com/refer/cylwQqSHTFAdZDoT_11tHg../v.swf

周氏之歌

http://player.56.com/v_NjI4MDAwMjE.swf

徐氏之歌

http://player.ku6.com/refer/HOWDIlLABCF14vidFXJr3A../v.swf

蔡氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XNDQ3MjY3NTA4/v.swf

梁氏家族族歌

http://player.ku6.com/refer/8p-vVhlcDgwmZ3-ZuO_-Ig../v.swf

彭氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XNTUwOTQxNDQw/v.swf

羅氏族歌.flv

http://player.ku6.com/refer/EczkecpWHL7NyVvW00l3DA../v.swf

龚氏族歌-

http://player.56.com/v_MTM3NDcxMTIw.swf

尹氏族歌

http://www.tudou.com/v/wi9CZZ7yNdw/&rpid=47627217&resourceId=47627217_04_05_99/v.swf

刘氏族歌

http://player.56.com/v_MTM3NDEzODAw.swf

万氏族歌

http://player.56.com/v_NjU3Mzk1NzY.swf

谭氏族歌

http://player.56.com/v_Mzk0NTc0NTM.swf

郑氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XNDYyOTYzMDg0/v.swf

缘族族歌

http://player.56.com/v_Mjk1ODUxNjk.swf

汪氏族歌

http://player.56.com/v_MTM5Nzg5NzI3.swf

詹氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XNTQxMzIwMTY0/v.swf

赖氏族歌

http://www.tudou.com/v/7g06wmrBmHg/&rpid=47627217&resourceId=47627217_04_05_99/v.swf

袁氏族歌

http://share.vrs.sohu.com/my/v.swf&topBar=1&id=268610&autoplay=false&from=page

吕氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XNDcxMzAwNzI0/v.swf

唐氏族歌

http://share.vrs.sohu.com/my/v.swf&topBar=1&id=57849523&autoplay=false&from=page

姚氏族歌

http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQyNDc5NjQ3Mg==/v.swf吴氏族歌

吴氏族歌

http://v.game.sohu.com/play_33935061.html


文章分类: 社会专版
分享到: